Үүрэг даалгавар

2023-03-20
2023 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 20-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧААС ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
Товч агуулга Хугацаа Хяналт тавих албан тушаалтан, байгууллага
1 Улс, нийслэлийн төсөв, орон нутгийн хөгжлийн сан, авто замын сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлж байгаа төсөл, арга хэмжээ худалдан авах ажиллагааг эрчимжүүлэх, гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллах. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Захирагчийн ажлын алба, Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар, Замын хөгжлийн газар, Хөрөнгө оруулалтын газар, Дүүргийн Засаг дарга нар, бусад байгууллагууд/ 14 НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
2 Хөрөнгө оруулалтын хэрэгжилт, санхүүжилтийн үйл ажиллагааг төсвийн тухай хууль, Төрийн хэмнэлтийн тухай хууль болон холбогдох хууль, журамд нийцүүлэн ил тод, шуурхай зохион байгуулан, ажлын уялдаа холбоог сайжруулж, хөрөнгө оруулалтын ажлын гүйцэтгэлийн бүх үе шатанд тавих хяналтыг эрчимжүүлж ажиллах. /Бүх шатны нутгийн захиргааны байгууллагууд/ 14
3 ЗАСГИЙН ГАЗРААС 2023-2024 ОНЫГ "АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ЖИЛ" БОЛГОН ЗАРЛАЖ, АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ "5-ш" АЖИЛЛАГААГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛЫН ХҮРЭЭНД: Төрийн албаны тухай хуульд заасан төрийн жинхэнэ албан хаагчид тавигдах нийтлэг болон тусгай шаардлагыг хангаагүй, албан тушаалын тодорхойлолтод заасан мэргэжил, мэргэшил, ур чадварын шаардлагыг хангаагүй, дүйцүүлэн тооцох журам зөрчин томилогдсон албан хаагчийг чөлөөлж, хуульд нийцүүлж ажиллах. /Бүх шатны нутгийн захиргааны байгууллагууд/ 14
4 Төрийн улс төрийн, төрийн тусгай, төрийн үйлчилгээний албан тушаалд хууль тогтоомжоор тогтоосон тусгай шаардлагыг хангаагүй томилогдсон албан хаагчийг чөлөөлж, хуульд нийцүүлж ажиллах. /Бүх шатны нутгийн захиргааны байгууллагууд/ 14
5 Төрийн жинхэнэ албан тушаалд ерөнхий болон тусгай шалгалт өгөөгүй, тэнцээгүй томилогдсон, Төрийн албаны тухай хууль, уг хуулийг дагаж гарсан дүрэм, журмыг зөрчиж томилогдсон албан хаагчийг чөлөөлж, хуульд нийцүүлж ажиллах. /Бүх шатны нутгийн захиргааны байгууллагууд/ 14
6 Төрийн жинхэнэ албан тушаалд ерөнхий болон тусгай шалгалт өгөөгүй, тэнцээгүй томилогдсон, Төрийн албаны тухай хууль, уг хуулийг дагаж гарсан дүрэм, журмыг зөрчиж томилогдсон албан хаагчийг чөлөөлж, хуульд нийцүүлж ажиллах. /Бүх шатны нутгийн захиргааны байгууллагууд/ 14
7 Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 18 дугаар зүйлд заасан шаардлагыг хангаагүй, түүнчлэн тухайн төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой компани, улсын үйлдвэрийн газрын дүрмээр тогтоосон журмын дагуу томилогдоогүй, ажил үүргийн тодорхойлолтод заасан мэргэжил, мэргэшил, ур чадварын болон бусад шаардлагыг хангаагүй томилогдсон ажилтан, албан хаагчийг чөлөөлж, хуульд нийцүүлж ажиллах. /Бүх шатны нутгийн захиргааны байгууллагууд/ 14
8 "Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг"-ийг Авлигатай тэмцэх газраар хянуулаагүй томилогдсон, хөрөнгө орлогоо мэдүүлэх үүргээ биелүүлээгүй, ашиг сонирхлын зөрчилтэй гэж тогтоосон ч төрийн албанд томилогдсон албан хаагчийг чөлөөлж, хуульд нийцүүлж ажиллах. /Бүх шатны нутгийн захиргааны байгууллагууд/ 14
9 Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм, нийтлэг хэм хэмжээг удаа дараа зөрчсөн нь эрх бүхий этгээдийн шийдвэрээр тогтоогдсон албан хаагчийг чөлөөлж, хуульд нийцүүлж ажиллах. /Бүх шатны нутгийн захиргааны байгууллагууд/ 14
10 ИРГЭДИЙН ЭРҮҮЛ АЮУЛГҮЙ ОРЧИНД АМЬДРАХ НӨХЦЛИЙГ БҮРДҮҮЛЭХ АЖЛЫН ХҮРЭЭНД: 2023 оны 03 дугаар сарын 21-ний өдөр зохион байгуулагдах “Барилгын чанар, аюулгүй байдал, стандарт” сэдэвт зөвлөгөөнд байгууллагын удирдлагууд идэвхтэй оролцох. /Дүүргийн Засаг дарга нар, Зарим агентлаг, харьяа газрын дарга нар/ 14
11 Хотын стандартыг мөрдүүлэх, хэрэгжүүлэх, аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэд олон нийтэд сурталчлан таниулах, сургалт арга зүйгээр хангах ажлаа эрчимжүүлж, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллах. Хотын стандарт хяналтын газар 14
12 Орон сууцны барилгын ашиглалтын төлөв байдалд, инженерийн шугам сүлжээний ашиглалтын төлөв байдал зэрэгт тандалт судалгаа хийж, барилгын паспортжуулах ажлаа эрчимжүүлж, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллах. /Хотын стандарт хяналтын газар, Хот байгуулалт хөгжлийн газар, Бусад чиг үүргийн байгууллагууд/ 14
13 Стандартын шаардлага хангахгүй, эрсдэлтэй амралт, хүүхдийн тоглоомын талбайд хяналт шалгалтыг дүүрэг бүрээр зохион байгуулж, стандартыг мөрдүүлэх чиглэлээр эзэмшигч, ашиглагч байгууллагуудад зөвлөмж, мэдэгдэл хүргүүлж, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллах. /Хотын стандарт хяналтын газар, Дүүргийн Засаг дарга нар/ 14
14 Худалдаа, үйлчилгээний газар болон гадна хаяг, хаягийн байгууламжийн стандартыг хангуулах, нийтийн эзэмшлийн гудамж, талбайд зөвшөөрөлгүй байршуулсан, урагдсан, өнгө үзэмжгүй хаяг, зар сурталчилгааны байгууламжуудыг буулгах ажлаа эрчимжүүлж ажиллах. /Захирагчийн ажлын алба, Хотын стандарт хяналтын газар, Дүүргийн Засаг дарга нар/ 14
15 Дүүргүүд өөрсдийн нутаг дэвсгэрийн худалдаа, үйлчилгээний газруудын гадна орчны цэвэрлэгээ, тохижилт, ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх, хог хаягдлыг ангилан ялгах, түр хадгалах цэгийн стандартыг хангуулж, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллах. /Дүүргийн Засаг дарга нар/ 14
16 Авто замын хөдөлгөөнд оролцож буй нийтийн болон ачаа тээврийн хэрэгслийн хаягдал утааны агууламжид шинжилгээт хяналт шалгалт хийж, стандартад нийцүүлэх ажлыг зохион байгуулах. /Агаар, орчны бохирдолтой тэмцэх газар, Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв/ 14
17 2023 оны 03 дугаар сарын 20-оос эхлэн “Сүхбаатарын талбай” дээр иргэд, олон нийтэд зориулсан аялал жуулчлал, соён гэгээрүүлэх, нийгэм, соёл урлагийн арга хэмжээнүүд зохион байгуулагдах гэж байгаатай холбогдуулан байгууллагууд идэвх, санаачилгатай оролцох. /Бүх шатны нутгийн захиргааны байгууллагууд/ 14
18 Дүүргүүд өөрсдийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд зохион байгуулагдах “Стратегийн команд штаб”-ын сургуулийн бэлтгэл ажил, зохион байгуулалтаа сайтар хангаж ажиллах. /Дүүргийн Засаг дарга нар/ 14
19 “Стратегийн команд штаб”-ын сургуулийн хүрээнд хийгдэх Гамшгаас хамгаалах танхимын болон биет дадлага, сургалт болон бэлэн байдлын үзлэгтэй батлагдсан хуваарийн дагуу байгууллагынхаа ажилтан, албан хаагчдыг бүрэн хамруулж, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллах. /Дүүргийн Засаг дарга нар, Хэрэгжүүлэгч агентлага, харьяа газрын удирдлагууд/ 14
20 Нийслэлийн Засаг даргын 2023 оны 03 дугаар тэмдэглэлээр өгсөн “Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт барилгын ажлын зөвшөөрлийн гэрчилгээгүй барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэж буй иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага”-ын тухай 5, 5а, 5б, 5г, 5б дугаар заалтаар өгсөн үүрэг даалгаврын хэрэгжилтийг эрчимжүүлж ажиллах. Хотын стандарт, хяналтын газар, Хот байгуулалт, хөгжлийн газар, Ус сувгийн удирдах газар, Улаанбаатар Дулааны шугам сүлжээ ТӨХК, Улаанбаатар Цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК 14
21 Автотээврийн техник хяналтын үзлэг, оношлгооны газруудын талаар санал боловсруулж танилцуулах. /Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв, Замын цагдаагийн газар/ 14

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР