Авлигын эсрэг үйл ажиллагаа


Гарчиг Огноо
1 Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг Нийслэлийн хэмжээнд хэрэгжүүлэх 2021 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 2021-03-03
2 Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2020 оны тайлан 2020-12-22
3 Ёс зүйн зөрчлийн мэдээ-2020 он 2020-12-18
4 Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм 2020-03-13
5 Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2019 оны үйл ажиллагааны тайлан 2020-02-01
6 Ёс зүйн зөрчлийн мэдээ 2019 он 2019-12-18
7 Нийслэлийн хэмжээнд авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 2019-05-20
8 Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн 2018 оны биелэлт 2019-01-31
9 Нийслэлийн Нутгийн захиргааны байгууллагын Төрийн захиргааны албан хаагчийн Ёс зүйн зөрчлийн 2018 оны мэдээ 2019-01-09
10 Ёс зүйн зөрчлийн 2018 оны эхний хагас жилийн мэдээ 2018-04-02
11 Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 2018-03-26
12 Зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал 2015-06-08
13 Хөрөнгө орлогын мэдүүлэг гаргагчид өгөх зөвлөмж 2015-05-20
14 Нийслэлийн авлигын эсрэг 2015 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 2015-05-20
15 Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгдийн Хурлын тогтоол 2015-05-20
16 Хууль зүйн байнгын хорооны 05 дугаар тогтоолын нэмэлт 2015-05-20
17 Хуулийн нэмэлт өөрчлөлт 2015-05-20
18 Хууль Зүйн байнгын хорооны 05 дугаар тогтоол 2015-05-20
19 Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай 2015-05-20
20 Авлигын эсрэг хууль 2015-05-19