Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэл


Гарчиг Огноо
1 Нийслэлийн 2021 оны төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 10-р сарын мэдээ 2021-11-24
2 Нийслэлийн 2021 оны төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 10-р сарын мэдээ 2021-11-08
3 Нийслэлийн 2021 оны төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 9-р сарын мэдээ 2021-10-09
4 Нийслэлийн 2021 оны төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 9-р сарын мэдээ 2021-10-09
5 Нийслэлийн 2021 оны төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 8-р сарын мэдээ 2021-09-08
6 Нийслэлийн 2021 оны төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 8-р сарын мэдээ 2021-09-08
7 Нийслэлийн 2021 оны төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 7-р сарын мэдээ 2021-08-08
8 Нийслэлийн 2021 оны төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 7-р сарын мэдээ 2021-08-08
9 Нийслэлийн 2021 оны төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 6-р сарын мэдээ 2021-07-09
10 Нийслэлийн 2021 оны төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 6-р сарын мэдээ 2021-07-09
11 Нийслэлийн 2021 оны төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 5-р сарын мэдээ 2021-06-08
12 Нийслэлийн 2021 оны төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 5-р сарын мэдээ 2021-06-08
13 Нийслэлийн 2021 оны төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 4-р сарын мэдээ 2021-05-07
14 Нийслэлийн 2021 оны төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 4-р сарын мэдээ 2021-05-07
15 Нийслэлийн 2021 оны төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 3-р сарын мэдээ 2021-04-05
16 Нийслэлийн 2021 оны төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 3-р сарын мэдээ 2021-04-05
17 Нийслэлийн 2021 оны төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 2-р сарын мэдээ 2021-03-09
18 Нийслэлийн 2021 оны төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 2-р сарын мэдээ 2021-03-09
19 Нийслэлийн 2021 оны төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 1-р сарын мэдээ 2021-02-17
20 Нийслэлийн 2021 оны төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 1-р сарын мэдээ 2021-02-17